it cz lt rb
ua fr pl en
se by
Oct 23


Пахавальня Сьвентаржэцкіх XIX ст. Малінаўшчына (Маладэчанскі раён)

каб уявіць памер, прыгледзьцеся -- справа ўнізе ўваход у чалавечы рост.

другая, пахавальня Завішаў, знаходзіцца ва Ўзьдзе

Чытаць далей »

Тэгі:

Oct 18

урывак з фільму "Душа застанецца" Віктара Корзуна

Тэгі:

Oct 18


бадай, самая вялікая драўляная праваслаўная царква ў Беларусі.
Чытаць далей »

Тэгі:

Oct 17

Глеб Лабадзенка, для budzma.org

Дзе жыве беларускі цмок? Ён адзін ці іх шмат? Ці рэальна гэта — скласці “цмокавы маршрут”? Што будзе, калі нанесці на мапу ўсе 26 беларускіх Чорных азёраў, а потым злучыць іх адной лініяй? Гэта добра ведае наш суразмоўца, знаны мастацтвазнаўца і цмоказнаўца Сяргей Харэўскі.

 

Спадар Сяргей адразу папярэдзіў: беларускія цмокі — неабавязкова злыя.

 

http://budzma.org/wp-content/gallery/zmokhareuski/hareuski1.jpg

— Цмокі, насуперак распаўсюджаным стэрэатыпам, менавіта ў беларускай міфалогіі былі цалкам пазітыўнымі персанажамі, ці, дакладней, амбівалентнымі, — кажа спадар Харэўскі. — Звяртаю вашую ўвагу, што ў народных уяўленнях цмокі былі вельмі фанабэрыстыя, і з імі не надта вадзіліся іншыя нячысцікі. Цікавая акалічнасць: цмокі найчасцей не чапалі людзей небагатых, якія жылі з плёну працы сваёй, і самае цікавае — не чапалі людзей жанатых! Таму ў беларускай міфалогіі стаўленне да цмока хутчэй паблажлівае. Ёсць выпадкі ў паданнях і казках, калі людзі нават просяць дапамогі гэтых цмокаў. Цмок уяўляўся вельмі мажным, але вельмі чысценькім — кажуць, што раз на год ён нават ходзіць у лазню!
Чытаць далей »

Тэгі:

Oct 16

у гэтай навіне на Нашай Ніве не пазначана адное -- імя дэкана архітэктурнага факультэта БНТУ. яго завуць Армэн Сардараў.
чалавек, які хацеў зрабіць з Купалаўскага тэатра вось гэта

чалавек, які ўваходзіць у рэспубліканскую навукова-метадычную здраду -- злачынную структуру "міністэрства культуры", якая санкцыянуе руйнаваньне нашай архітэктурнай спадчыны.

 

Мастака Гуліна звольнілі з БНТУ за неканвенцыйнае мастацтва

Яго праект «Прыватны манумент» палічылі палітычным.

Чытаць далей »

Тэгі:

Oct 16

ПЕРШАЯ паласа заўтрашняга (16 кастрычніка) нумара "Звязды"

Тэгі:

Oct 15

гэтага чалавека завуць Максім Леанардавіч Тарасаў, ён жыве ў Менску на вуліцы Глебкі, у доме № 58.

у руках ён трымае чарапы паноў Коцелаў з крыпты касьцёла ў Беніцы. гэтыя чарапы, як вынікае зь ягонага ўласнага допісу (гл. ніжэй) ён забраў з сабой дахаты.

тое, што здымкі зробленыя менавіта ў Беніцы -- сумневаў няма. гляньце хоць бы маю падборку фотак -- і пераканайцеся самі.

некалькі дзён таму, калі я зьмясьціў здымкі гэтага цудоўнага храма, са мной зьвязаўся шаноўны Андрэй Радкоў. каб не пераказваць доўга гісторыю, зьмяшчаю дакумэнты, атрыманыя ад Андрэя.

Максім Тарасаў за ўчыненае не панёс аніякага пакараньня, маладзечанскія мянты спусьцілі ўсё на тармазах. здымкі ўзятыя зь ягонай старонкі ў сацсетцы.

Чытаць далей »

Тэгі:

Oct 15

Надзея Дземідовіч жыве ў Калодзішчах пад Менскам. жыве дужа сьціпла. у артыкуле напісана, што ёй патрэбны слыхавы апарат, на які няма грошай. калі нехта мае магчымасьць памагчы -- адгукніцеся на labadzenka@gmail.com , дам кантакт Надзеі Дземідовіч. дарэчы, нядаўна сябры дапамаглі Надзеі Дземідовіч выдаць кніжку яе вершаў на беларускай мове "Кенгір", наклад усяго 120 асобнікаў. мяркую, калі нехта з вас захоча прыдбаць такую кніжку -- гэта будзе таксама вялікая падтрымка для гэтай мужнай Спадарыні.

Г.Л.

перадрук з http://bolshoi.by/ Автор Вячеслав Корсак

Над­зея Дземідовіч, як ніхто іншы, ве­дае, што за лю­боў да род­на­га сло­ва ча­сам да­водзіцца ах­вя­раваць са­бою. У інтэрв’ю «Боль­шо­му» бы­лая вязніца ГУ­ЛАГаў рас­па­вяла, як за бе­ларус­кую мо­ву зрабіла­ся ах­вя­рай сталінскіх рэп­рэсій, як уд­зельніча­ла ў Кенгірскім паўстанні вяз­няў і зас­та­лася жыць у Ка­лодзішчах без рэ­абіліта­цыі.
Мы суст­рэліся з Над­зе­яй Дземідовіч у яе ха­це ў па­селішчы Ка­лодзішчы пад Мінскам. Ха­та стаіць ля чы­гункі, знай­сці ня­цяж­ка. У два­ры — кветкі. Па сцеж­цы па­важ­на шпа­цыруе кот. З вуліцы чут­ны брэх са­бак.
Над­зеі Дземідовіч сё­лета споўніла­ся 85. Яна дрэн­на ходзіць і чуе — пат­рэбны слы­хавы апа­рат, на які ня­ма гро­шай.
Калісьці Над­зея Ра­манаўна жы­ла ў Слоніме і на­вуча­лася ў бе­ларус­кай гімназіі. Прый­шоў 1941 год, па­чала­ся вай­на... А праз тры га­ды ў го­рад­зе ад­быліся аб­ла­вы: са­вецкія ўла­ды арыш­тоўвалі па ўсёй краіне чаль­цоў на­цы­яналь­ных су­полак. Сяб­роў 17-га­довай дзяўчы­ны так­са­ма арыш­та­валі.
Прый­шлі і па Над­зею Дземідовіч, якая ўва­ходзіла ў Са­юз Бе­ларус­кай Мо­ладзі. Але ёй уда­лося ўця­чы да сва­якоў у Ка­захс­тан па да­кумен­тах ма­лод­шай сяст­ры. Там 8 га­доў яна і ха­вала­ся пад імем Ліда. Афіцый­на пра­цава­ла, але па чу­жых да­кумен­тах.
У 1949 год­зе яе ўсё ж арыш­та­валі: пры­судзілі 25 га­доў пап­раўча-пра­цоўных ла­гераў і 5 га­доў паз­баўлен­ня пра­воў.
Над­зея Дземідовіч пра­вяла ў ГУ­ЛАГах 7 га­доў. У 1956-м яе вяр­нулі на Радзіму. Над­зея Ра­манаўна пе­раб­ра­лася ў Мінск, улад­ка­вала­ся на пра­цу. Але так і не бы­ла рэ­абіліта­ваная ні ў са­вецкі час, ні пас­ля. Маг­чы­ма, з-за блы­таніны са спісамі. Ці праз тое, што не ад­мовіла­ся ад бе­ларус­кай мо­вы.

Чытаць далей »

Тэгі:

Oct 12


Кандрат Зьмітравіч Вітко нарадзіўся ў 1870 годзе і пражыў 87 гадоў. Зося Антонаўна Лешчанка нарадзілася ў 1877 годзе і пражыла 64 гады. іх бацькі -- Зьмітрок і Антон -- гэта мае дзяды ў шостым калене. не губляю спадзеву знайсьці і іхныя магілы
так сталася, што ні бабуля, ні мама ніколі не былі на іх магіле -- і ведаюць толькі вёску, дзе яны пахаваныя.

на шчасьце, час не дарэшты сьцёр літары на камянях!
Чытаць далей »

Тэгі:

Oct 12


Маладэчанскі раён.

я ў шоку, хоць шмат дзе бываў. бадай, з занядбаных трохсотгадовых касьцёлаў гэты знаходзіцца ў найлепшым стане. такое адчуваньне, што прыбрацца, уставіць пару шыбаў -- і можна адпраўляць імшу.

але мясцовая жыхарка распавяла, што каталікоў засталося ўсяго пару чалавек. яшчэ паўгода таму вернікі зьбіраліся ў хаце пры касьцёле, але й гэта перапынілася. паводле словаў спадарыні, гадоў 10-12 таму была нанятая брыгада работнікаў, каб рамантаваць касьцёл, але тыя зрабілі абы-як, а грошы прапілі.

тупіковая сытуацыя. сьвятыня бяз вернікаў загіне, бо хто ж будзе рабіць рамонт, калі няма каму маліцца... што можа ўратаваць гэты ўнікальны храм?..

Чытаць далей »

Тэгі: